Czym różni się BizController od arkusza kalkulacyjnego?
 
Przygotowanie skomplikowanych planów finansowych w Excelu bywa żmudne, a w niektórych przypadkach niewykonalne bez użycia technik programistycznych. Budżety często muszą być tworzone na poziomie jednostek biznesowych czy departamentów w kilku wariantach. Zapewnienie spójności i poprawności wielowymiarowych danych na etapie ich zbierania, przetwarzania i aktualizacji jest niezmiernie trudne wyłącznie przy wykorzystaniu tylko arkuszy kalkulacyjnych.
 
BizController pozwala zachować elastyczność pracy w Excelu przy jednoczesnym ograniczeniu typowych dla arkuszy kalkulacyjnych ryzyk operacyjnych (np. błędów w formułach, niewłaściwie działających łączy między arkuszami, brak przejrzystości w modelach oraz słabej dokumentacji obliczeń) poprzez dostarczenie dodatkowej, dedykowanej warstwy przetwarzania i raportowania informacji finansowej.
 
Aby jakiekolwiek prognozowane dane finansowe były wiarygodne, muszą być oparte na tych samych zasadach rachunkowości, które stosowane są do raportowania inforamcji historycznych. Cen tel w praktyce rzadko jest osiągany przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, gdyż wymaga konsekwentnego stosowania zasady podwójnego zapisu księgowego. BizController funkcjonuje w sposób zbliżony do typowego programu księgowego zapewniając integralność i logiczną spójność prognozowanych informacji finansowych.
 
 

 
 
Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają zintegrowanych systemów ERP, ale potrzebują efektywnego i elastycznego narzędzia wspierającego proces planowania finansowego.
 
 
Zarządzanie strategiczne

 
 
Trafniejsze podejmowanie decyzji dzięki lepszej jakości informacji finansowej
 
Łatwiejsze niż przy wykorzystaniu wyłącznie arkusza kalkulacyjnego tworzenie i zarządzanie planami finansowymi o dużym stopniu uszczegółowienia. 
 
 

 
 
Tworzenie i zarządzanie scenariuszami rozwoju
 
BizController umożliwia analizę wpływu różnych wariantów rozwoju lub opcji strategicznych na bilans i wynik finansowy.
 
 
 
 

 
 
Ocena projektów inwestycyjnych
 
Możliwość modelowania wpływu nowych projektów na sprawozdania finansowe firmy.
Dobry wybór dla organizacji chcących skutecznie zarządzać przepływami pieniężnymi w dłuższym okresie lub posiadających projektową specyfikę działalności.
 
 
 
Budżetowanie i kontrola finansowa

  
 
Prowadzenie bieżącej kontroli finansowej
 
Możliwość utworzenia i zapisania kilku wariantów budżetu w celu wykorzystania w raportach controllingowych.
 
 
 
 

 
 
Tworzenie budżetów kroczących
 
Utrzymywanie budżetów kroczących jest dużo łatwiejsze w programie BizController niż w przypadku korzystania wyłącznie z arkusza kalkulacyjnego.
 
 
 
 

 
 
Integracja założeń z różnych źródeł
 
BizController integruje dane z formularzy przygotowanych w Excelu i przeznaczonych dla różnych uczestników procesu. 
Wygodne narzędzie dla firm doradczych tworzących analizy finansowe dla swoich klientów.
 
 
 
 
 
Zarządzanie finansami

 
 
Zarządzanie płynnością
 
BizController posiada funkcje uławiające zarządzanie pynnością finansową oraz zapotrzebowaniem na kapitał. 
 
 
 
 
 

 
 
Konsolidacja raportów i sprawozdań finansowych.
 
Funkcjonalność aplikacji można wykorzystać także do konsolidowania różnego rodzaju raportów zdefiniowanych przez użytkownika.
 
 
 
 

 
 
Łatwiejsze tworzenie analiz, w których punktem wyjścia są prognozowane sprawozdania finansowe
 
BizController może dostarczać danych będących punktem wyjścia do innych analiz finansowych, takich jak ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, testów na utratę wartości, zarządzania wartością firmy.